Umowa sprzedaży, czyli na co zwrócić uwagę sporządzając umowę sprzedaży

Na naszym blogu postaramy się przybliżyć Państwu “świat umów”, wskazując na co należy zwracać uwagę sporządzając umowę, czy podpisując umowę sporządzoną przez inną osobę. Mamy nadzieję, że nasze wskazówki, pomogą Państwu w przygotowaniu odpowiedniej umowy i pozwolą ustrzec się najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu umów, dlatego też zapraszamy do lektury kolejnych wpisów.

Dzisiejszy wpis zostanie poświęcony omówieniu umowy sprzedaży, czasami nazywanej potocznie umową kupna – sprzedaży, która jest umową najczęściej spotykaną i zawieraną w życiu codziennym każdego z nas.

Polskie prawo nie przewiduje co do zasady żadnej szczególnej formy, w jakiej powinna zostać zawarta umowa sprzedaży, jeżeli jej przedmiotem są rzeczy ruchome, dlatego można sporządzić ją zarówno odręcznie, jak również za pomocą urządzeń takich jak komputer.

Prawidłowo sporządzona umowa sprzedaży powinna co najmniej zawierać:

1. Datę, kiedy została zawarta oraz miejsce jej zawarcia.

2. Oznaczenie Stron – wskazanie, kto jest Kupującym, a kto Sprzedawcą. Należy pamiętać, aby dokładnie określić dane obu Stron, w taki sposób, aby nie budziły żadnych wątpliwości w ich identyfikacji, tj. wskazanie ich imienia, nazwiska, (firmy), adresu zamieszania (adresu pod, którym prowadzona jest działalność gospodarcza), dokumentu tożsamości, którym się legitymują, numeru PESEL osoby fizycznej lub odpowiednio numeru NIP/KRS przedsiębiorcy.

3. Oznaczenie przedmiotu umowy sprzedaży. Przedmiot sprzedaży powinien być na tyle dokładnie i precyzyjnie opisany, aby również na tej płaszczyźnie wyeliminować wątpliwości co do jego identyfikacji.

4. Określenie ceny, która powinna być wyrażona w jednostkach pieniężnych, nie ma natomiast znaczenia waluta, w jakiej ją określimy.

UWAGA: nieokreślenie ceny w umowie sprzedaży, ani nie wskazanie podstaw do jej określenia w przyszłości może skutkować tym, że zawarta umowa nie zostanie zakwalifikowana jako umowa sprzedaży, lecz np. umowa darowizny.

Poza powyższymi elementami, warto do umowy sprzedaży dodać inne postanowienia, takie jak miejsce, czy termin odbioru rzeczy, sposób dostawy, sposób, miejsce oraz termin zapłaty, informację o zaliczkach, sposób, w który można zmienić postanowienia umowy sprzedaży, ewentualnie informację o prawach Stron do odstąpienia od umowy i wiele innych, których konieczność zamieszczenia, niejednokrotnie może wynikać z różnych czynników, takich jak np. przedmiot umowy sprzedaży, czy stosunki łączące Strony.

Proszę także pamiętać o tym, że prawidłowe i możliwie precyzyjne sporządzenie umowy, pozwoli uniknąć możliwych sporów przy realizacji umowy, a także ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.